دکتر محمد حسین نجفی

درد پشت کتف چپ و معده

میخوای به صورت آنلاین سوالت رو از دکتر بپرسی؟

میخوای به صورت آنلاین سوالت رو از دکتر بپرسی؟