– آنژین صدری

– فشار خون 

– سکته قلبی

درد قلبی

 آترواسکلروز

تپش قلب

افتادگی دریچه قلب

نارسایی‌ دریچه میترال‌

گرفتگی عروق پا

حمله قلبی

برگر

– اسکن هسته ای قلب

سندرم حاد عروق کرونر

درد ساق پا

نقص دیواره دهلیزی ASD

نقص دیواره بین بطنی VSD