انژیو گرافی کردم و فنر گذاشتن درون قلبم – پرسش ۸۰۸۱۲