فوت نوزاد بر اثر عدم تشخیص دکتر سونوگرافی – پرسش ۵۶۸۴۹