ایا باتوجه به گرفتگی رگی که پیوند به ان خورده ایا رگهای پیوندی بر ر‌وی رگ مذبور جبران خون رسانی رگ گرفته شده رامیکنند – پرسش ۱۸۲۴

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید
لطفا امتیاز دهید