چرا قفسه سینه سمت چپم درد میکنه وتنگی نفس دارم – پرسش ۶۳۶۵۳