نوبت دهی اینترنتی

بازدید کننده محترم در سیستم نوبت دهی اینترنتی پس از تعیین نوبت کد رهگیری به تلفن همراه، ایمیل و تلگرام (در صورت فعال بودن) شما ارسال می گردد لطفا با در دست داشتن این کد ۱۵ دقیقه قبل از وقت مقرر در مطب تشریف داشه باشید.لطفا پس از پرداخت برای تائید پرداخت با شماره ۲۲۸۷۴۸۹۹ تماس بگیرید و وقت خود را تائید نمائید از پذیرش عزیزانی که فاقد کد رهگیری هستند معذور می باشیم.
توجه داشته باشید که ساعت تعیین شده در این سیستم تقریبی می باشد و در صورت شلوغ بودن مطب مقداری تغییر خواهد کرد.