سوالات شایع قلب و عروق


تداخل قرص یا قطره ویتاگنوس با متی مازول- لوتیروکسین - ریواروکسابان

بدون نام

داروشناسی

من مصرف کننده قرص قرص ریواروکسابان و متی مازول و لوتیروکسین هستم آیا میتوانم قرص ویتاگنوس را مصرف کنم

  • یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ ۱۰:۵۳( 10 ماه پیش)
  • وضعیت : بسته شده

دکتر محمدحسین نجفی

من قرص ويتاگنوس رو نميشناسم

  • دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ ۲۱:۴۹( 10 ماه پیش)